Podmínky Aukce kmitočtů 2020 myslí i na MVNO

  • Zveřejněno: 8 August 2020

Byly vyhlášeny finální podmínky Aukce kmitočtů. Virtuálních operátorů se týká zejména sekce 8.2, kterou citujeme ve zkráceném znění...Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky se Držitel přídělu v pásmu 700 MHz zaváže na výzvu jednat v dobré víře s každým Zájemcem o přístup o uzavření smlouvy o přístupu k veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz získaných na základě tohoto Výběrového řízení pro účely poskytování služby vysokorychlostního přístupu k internetu ze strany Zájemce o přístup.

Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zavazuje jednat se Zájemci o přístup bez ohledu na rozsah vlastní infrastruktury a provozních systémů Zájemce o přístup provozovaných pro účely přístupu a pro účely poskytování maloobchodních a/anebo velkoobchodních služeb poskytovaných Zájemcem o přístup na základě smlouvy o přístupu, mimo jiné s (potenciálními) virtuálními mobilními operátory (MVNO), ať už s MVNE, Full MVNO či MVNO s menším podílem vlastní infrastruktury a provozních systémů.

Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže stanovit velkoobchodní ceny služby poskytovaných v pásmu 700 MHz poskytovaných na základě smlouvy o přístupu v souladu s metodikou ke stanovování cen na základě principu zákazu stlačování marží zveřejněnou Úřadem.

Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zavazuje vypracovat referenční nabídku v rozsahu velkoobchodních služeb poskytovaných tímto Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz Zájemci o přístup, odpovídajícímu subjektu typu Full MVNO.

Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se dále zavazuje vypracovat referenční nabídku v rozsahu velkoobchodních služeb poskytovaných tímto Držitelem přídělu v pásmu 700 MHz Zájemci o přístup, odpovídajícímu subjektu typu Light MVNO. Tato referenční nabídka bude zahrnovat služby poskytované prostřednictvím související síťové infrastruktury vč. příslušných servisních platforem a řídících systému, služby roamingu a VAS, managementu SIM karet, zákaznického
billingu (post-paid) včetně nástrojů self-care a komunikační rozhraní (API).

Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže zajistit, že referenční nabídky a smlouvy o přístupu uzavřené na jejím základě budou po celou dobu trvání smluvního vztahu splňovat podmínky a požadavky (včetně cenových) závazku velkoobchodní nabídky dle této kapitoly 8.2 Vyhlášení. Držitel přídělu v pásmu 700 MHz se zaváže bez odůvodnění, tj. bez objektivně ospravedlnitelných důvodů, nediskriminovat mezi jednotlivými Zájemci o přístup dle tohoto závazku.

Úřad upřednostňuje, aby byly smlouvy o přístupu uzavírány na základě obchodního jednání. Případný spor ohledně souladu návrhu smlouvy o přístupu s relevantní referenční nabídkou nebo s podmínkami Závazku velkoobchodní nabídky je Úřad připraven na žádost stran sporu rozhodnout postupem dle ustanovení § 127 Zákona. V případě, že bude rozhodovat spor ohledně souladu výše velkoobchodních cen s podmínkami Závazku velkoobchodní nabídky, bude Úřad postupovat podle metodiky ke stanovování cen na základě principu zákazu stlačování marží.

https://www.ctu.cz/Aukce-700/vyhlaseni