Vyjádření AČVO k předběžné Analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

  • Zveřejněno: 8 April 2019

Vyjádření AČVO k předběžné Analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb zveřejněné ČTÚ dne 8. 3. 2019:

Asociace českých virtuálních operátorů (AČVO) vítá zveřejnění výsledků dosavadních prací Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na analýze velkoobchodního trhu mobilní originace prováděné na základě Testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb (3K test) z roku 2017. Je zřejmé, že urychlené dokončení analýzy je ve veřejném zájmu. Považuje však za nezbytné, aby analýza byla co nejdříve dokončena a indikovala stanovení podniků s významnou silou na trhu a nápravná opatření tak, aby v souladu s §5 Zákona 127/2005Sb. (ZEK) působila na podporu hospodářské soutěže ve prospěch spotřebitelů. AČVO si vyhrazuje právo se vyjádřit k finální verzi analýzy po jejím zveřejnění na Diskuzním místě podle §130 ZEK.AČVO plně souhlasí s hlavním závěrem analýzy, že spotřebitelé jsou poškozováni nedostatečnou hospodářskou soutěží na mobilním trhu následkem tacitní koluze tří hlavních poskytovatelů služeb, kterou se podařilo objektivně prokázat v souladu s evropským regulačním rámcem. Naše asociace i její jednotliví členové dlouhodobě upozorňují, že tato situace trvá již řadu let a dosavadní kroky regulátora nevedly k nápravě stavu.

Zásadní připomínkou AČVO je, že analýza neidentifikovala, že všichni tři dominantní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone uplatňují na tuzemském trhu nepřijatelnou praktiku stlačování marží. Pro hodnocení této praktiky vydal ČTÚ již v roce 2013 „Postup při vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním marží“, jehož cílem je zajistit rovnováhu mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami.

Zpráva o vývoji telekomunikačního trhu za období 2012–2017 (publikovaná ČTÚ v říjnu 2018) obsahuje průměrné maloobchodní i velkoobchodní jednotkové ceny hlasových, textových i datových služeb, ze kterých lze snadno vyčíslit marže na velkoobchodním trhu. Ty vycházejí u datových služeb vysoce záporné (-136 %) a u textových služeb nepřiměřeně nízké (+17 %). Použijeme-li namísto průměrných cen (obsahujících i ceny pro závislé MVNO) nákupní ceny členů AČVO, dojdeme k reálnému výsledku 18 % u hlasových, -16 % u textových a -201 % u datových služeb. Záporné marže přitom jednoznačně indikují narušení trhu. Tyto výsledky platí pro rok 2017, od této doby došlo k dalšímu snížení jednotkových maloobchodních cen při stagnaci nákupních cen nezávislých MVNO, takže situace se dále zhoršuje. Důsledkem je, že MVNO jsou již vytěsněny z trhu firemních zákazníků a nemohou vytvářet konkurenceschopné nabídky ani vůči rezidenčním zákazníkům s větší spotřebou služeb. Požadujeme proto, aby problém stlačování marží byl do analýzy doplněn a byla regulátorem stanovena spravedlivá relace mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami jako součást nápravných opatření. Členové AČVO jsou připraveni neprodleně snížení svých nákupních cen promítnout do svých maloobchodních nabídek a přispět tak k řešení problému vysokých spotřebitelských cen v ČR zejména u datových služeb.

Domníváme se, že cenové úvahy v kapitole 2.2.1 by bylo vhodné rozšířit o průměrné velkoobchodní ceny s rozlišením na závislé a nezávislé MVNO. Z toho by jasně vyplynulo, že malá nabídka velkoobjemových (a neomezených) balíčků služeb u MVNO (viz řádky 226–237) je zapříčiněna predátorskými cenami velkých síťových operátorů. Rovněž by bylo zřejmé, proč po slibném náběhu MVNO v letech 2013–2014 tržní podíly nezávislých MVNO dále nerostou. Tyto údaje by měly být promítnuty i hodnocení cenové konkurence v kap. 6.2.

AČVO nemůže souhlasit s tvrzením o možnosti MVNO změnit hostitelského operátora (řádky 1134–1136), protože vynucená exklusivní ustanovení ve velkoobchodních smlouvách a problémy s přenosem účastnických čísel tuto možnost prakticky vylučují.

Ke konstatování o neprůhlednosti velkoobchodního trhu (řádka 1223 a dále) poznamenáváme, že i když jsou podmínky jednotlivých smluv mezi MNO a MVNO na popud MNO utajovány, jejich dopady na podnikání nezávislých MVNO jsou dosti podobné. To platí i pro zveřejněné referenční nabídky přístupu k sítím LTE, které v praxi nelze využít.

Na grafu 35 předběžné analýzy jsou uvedeny provozní zisky EBITDA velkých operátorů, které činí cca 30–55 % výnosů. Investiční náklady síťových operátorů jsou podle zprávy ČTÚ necelých 18 % výnosů. Naopak ukazatelé EBITDA u členů AČVO se pohybují v jednotkách procent a často dosahují i záporných hodnot. Podle našeho názoru je nutné hledat příčiny toho, proč MVNO zdaleka nedosahují srovnatelné ekonomické efektivnosti na mobilním trhu.

Závěrem lze shrnout, že členové AČVO plně podporují výsledek předběžné analýzy o tacitní koluzi na mobilním trhu, žádají její urychlené dopracování a jsou připraveni spolupracovat na dopracování tohoto zásadního materiálu.